Christelijk Gereformeerd Kerkoor

Zingend Getuigen - Kampen

© Gerwin van der Plaats - 2014

Op 8 november 1953 werd ds. S.van Zwoll in Kampen  in de Christelijke Gereformeerde Kerk 

van Kampen bevestigd. Deze predi-kant had een warm hart voor het evangelisatiewerk dat hij 

dan ook met grote voortvarendheid ter hand nam. Bezoeken afleggen in het plaatselijke 

woonwagenkamp om daar het Evangelie te brengen was voor hem één manier van  evan- 

geliseren. Juist hierdoor staan we bij de wieg van het huidig gemengd koor "Zingend Getuigen". 

Want bij het blijde Evangelie als gesproken woord hoort immers ook de lofzang thuis, de 

psalmen en gezangen. En om aan die wens te voldoen richtte ds. S.van Swoll een koor op dat 

toen onder de naam van “Evangelisatiekoor” door het leven zou gaan. Het jonge koor was bij de

start een gemengd koor en telde ongeveer 25 leden.

In 1975 kreeg het “Evangelisatiekoor” in de heer  Wim Vredeveld een vaste organist. Dat trouw een  woord is wat bij dit koor sterk aanwezig is blijkt  wel uit het feit dat Wim Vredeveld nog steeds de  organist ven het koor is. Om te komen tot een  ‘echte’ naam voor het koor werden de leden  verzocht een naam te bedenken waaruit dan de  nieuwe naam gekozen zou worden. Uit de diverse  inzendingen kwam de huidige naam "Zingend  Getuigen" te voorschijn, ingediend door mevrouw  A. Van 't Veen-Dragt. Inmiddels werd er door  diverse leden een vraagteken gezet bij de  aanduiding van "evangelisatiekoor". Men vond dat  deze naam eigenlijk niet meer paste, nu er niet  meer zo aan echte evangelisatie-activiteiten  meegewerkt werd. Dat deze opmerking terecht  was blijkt uit de naam die het koor nu heeft  aangenomen: Christelijk Gereformeerd Kerkkoor  "Zingend Getuigen" te Kampen. Het jaar 1995 was  voor het koor en dirigent een gedenkwaardig jaar.  Immers het koor bestond 40 jaar en  Bert Kunnen  was 35 jaar als dirigent verbonden met het koor.  Deze jubilea werden uitbundig gevierd met een  eigen eerste cd en een jubileumconcert in de  eigen Chr. Ger. Kerk. Tijdens dit concert kreeg hij  door de Zwolse burgemeester een koninklijke  onderscheiding opgespeld voor zijn grote inzet bij  het promoten van de muziek.  
In oorlogstijd ervoor kiezen om als muziekleraar door het leven te gaan, zijn voortdurende trouw en inzet waren duidelijke  redenen voor  deze onderscheiding. De jubileum-cd werd opgenomen in de Buitenkerk in de Buitennieuwstraat te Kampen.  Medewerking werden verleend door Jan Willem Gunnnk orgel en piano, Luthine Postuma-Groen, sopraan, Robertjan de Wilde en Richard Frans op trompet en koorlid Gerrit Kip als tenor. De titel van deze cd  is "Ja, ik geloof" en bevat 16 liederen. Dit  jubileum was tevens het afscheid van Bert Kunnen als dirigent, met gevolg dat het bestuur op zoek moest naar vervanging. Die  vond men in de heer J. Ritsema uit Hasselt met een -op eigen verzoek- tijdelijke aanstelling. Vanwege deze tijdelijke  aanstelling zocht men verder naar een vaste dirigent. De keuze viel op  Evert van de Kamp uit Genemuiden. Onder zijn leiding  gaf het koor zijn eerste officiële concert dat  in 1998 in de Grote Kerk van Hasselt. Uit dit repertoire werd in 1999 de tweede cd  van "Zingend Getuigen" gepresenteerd. Deze cd kreeg de titel "Koorzang vanuit Kampen" en medewerking werd verleend door  organist Harry Hamer, Kees Alers, fluit  de eigen koorleden Annemiek Boomsma, sopraan en tenor Gerrit Kip. Op deze cd zingt  het koor 20 liederen.   Door het vertrek van Evert van de Kamp in 2002 kwam er weer een vacature die vervuld werd met de benoeming van Pieter de  Jong uit Oldemarkt tot dirigent.  
De derde cd van het koor is de jubileum-cd "Genade alleen"  bij het 50-jarig jubileum in 2006. Deze cd is opgenomen op  10 en 11 maart 2006 in de Bovenkerk te Kampen door De  Bazuin uit Putten. Naast het jubileum koor "Zingend  Getuigen" uit Kampen verleenden hun medewerking: de  Chr. Gem. Zangvereniging "Tot Ons Genoegen" uit Nijeveen,  de Chr. Gem. Zangvereniging "De Lofstem" uit Genemuiden  en een uit deze 3 koren samengesteld mannenkoor. De  solisten zijn: op orgel Harry Hamer, op vleugel Johan  Bredewout.  Algehele leiding  dirigent Pieter de Jong.  Naast Harry Hamer -vaste organist van het koor-  begeleidt  Gerwin van der Plaats, musicus te Kampen, al enkele jaren  het koor bij verschillende uitvoeringen. Ook binnen de  Christe-lijke Gereformeerde kerk van Kampen was Gerwin   als één van de organisten geen onbe-kende. Het was dan  ook niet verwonderlijk dat hij na het vertrek van dirigent  Pieter de Jong als mogelijke opvolger werd voorgesteld.  Sinds 1 januari 2008 is hij aan het koor  verbonden.   “Zingend Getuigen” mag zich, na deze direktiewisselingen,  verheugen in de groei van het aantal koorleden, dat  momenteel de 70 overschrijdt. Het koor houdt haar  repetities op de dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de  kerkzaal van de Chr. Ger. Kerk aan de Buiten Nieuwstraat te Kampen. Activiteiten van “Zingend Getuigen” zijn nog  steeds het zingen in de tehuizen in Kampen en omstreken,  de medewerking  aan kerkdiensten, het geven van  concerten, kortom overal waar het  gevraagd wordt om al  zingend te getuigen!

De eerste dirigent vanaf de oprichting 

was de heer Vinke die het koor een paar

jaar onder zijn hoede had. Bijzonder is 

wel dat er nog twee leden van het 

toenmalige koor, die bij de oprichting 

aanwezig waren: met name mevrouw 

Van 't Hul-Frijlink en mevrouw Schilder- 

Hoorn nog  steeds lid zijn. Na de heer 

Vinke kwam de heer Klompenmaker als 

dirigent in dienst van het koor. In deze 

eerste periode van vijf jaar zijn nog 

enkele anderen als gastdirigent  werk- 

zaam geweest. Inmiddels bleek dat een 

gemengd koor niet meer haalbaar was 

om dat diverse mannen afhaakten.

Ondanks deze tegenslag bleef het koor toch bestaan maar ging het verder als 

dameskoor en bleef het actief bij het zingen in het woonwagenkamp en onder een 

lantaarnpaal op de hoek van een straat  om zo mee te werken aan de verspreiding van 

Gods woord in het kerkelijk Kampen van toen.  

In 1960, dus vijf jaar na de oprichting, kwam de heer Bert Kunnen als dirigent naar 

Kampen. Deze Bert Kunnen was muziekleraar in Zwolle en was als dirigent ook al actief 

bij het Zwolse Chr. Ger. gemengd koor "de Roepstem". Hierdoor ontstond in later  

samen-werking in de vorm van optreden met het Kamper koor. Aan dirigent Kunnen 

heeft het koor veel te danken. De trouw om zijn werk goed uit te voeren, mag eruit 

blijken dat  hij zijn 35 jarig jubileum als dirigent van het Evangelisatie koor mocht 

beleven. In november 1966 nam de Chr. Ger. Kerk te Kampen haar nieuwe kerkgebouw 

in gebruik. Dat maakte een einde aan de gast-vrijheid van mevrouw Stoel uit de 

Hofstraat. Tijdens de kerkbouw gingen namelijk de repetities verder in de Helenius de 

Cock-school. Om toch de droge kelen wat te smeren werden de koffie/thee en de kopjes

bij dit koorlid opgehaald die dit in deze periode netjes verzorgde. Het koor was toen nog

steeds een dameskoor maar de inspiratie van een nieuw kerkgebouw voedde het 

verlangen naar van een gemengd koor. En inderdaad; in 1968 vond men 5 mannen 

bereid om lid te worden van het koor. Twee bassen en drie tenoren.  Sinds die tijd is het

een gemengd koor gebleven. Een man die toen daar bij aanwezig was, de heer H. de 

Lange, is nog steeds lid van dit koor . Repetities vonden toen plaats in de grote zaal van

de Chr. Ger. Kerk. Geoefend werd in het zingen bij een harmonium, terwijl de vrouwen, 

wanneer zij niet hoefden te zingen, druk doende waren met het maken van brei - en 

haakwerkjes. Met deze extra activiteiten ging veel tijd verloren, menigmaal tot ergernis 

van dirigent Kunnen. Desondanks bleef hij het koor trouw. Het koor groeide uit tot zo’n 

35 á 40 leden.  

Inmiddels was ds. Van Swoll uit Kampen vertrokken, na hem kwamen ds. Carlier en ds. 

J.J. de Jonge. Deze ds. De Jonge had een andere bestemming voor het koor als 

invulling de "Diensten Met Belangstellenden". Dat betekende voor het koor het einde 

van optredens op straathoeken en ging  vaker optreden in de gasthuizen -nu 

verzorgingstehuizen- als de Vijverhof, de Amandelboom, Myosotis en het 

Stadsziekenhuis. Ook tijdens hun jaarlijkse bustocht werd soms op verzoek van het 

personeel van het restaurant , waar het diner werd genuttigd, wel eens spontaan een 

lied aaange-heven. Deze bustochten werden altijd goed georganiseerd door het koorlid 

mevrouw E.van den Berg met haar zuster mevrouw D. Van den Berg, die vanwege haar 

verjaardag omstreeks die tijd altijd de leden van het koor op een traktatie voorzag.

home biografie organist orgelconcerten dirigent nieuws agenda Cd's contact