Christelijk Gereformeerd Kerkoor

Zingend Getuigen - Kampen

© Gerwin van der Plaats - 2014

Op  

8  

november  

1953  

werd  

ds.  

S.van  

Zwoll  

in  

Kampen  

  

in  

de  

Christelijke  

Gereformeerde  

Kerk  

van

Kampen  

bevestigd.  

Deze  

predi-kant  

had  

een  

warm  

hart  

voor  

het  

evangelisatiewerk  

dat  

hij  

dan  

ook

met  

grote  

voortvarendheid  

ter  

hand  

nam.  

Bezoeken  

afleggen  

in  

het  

plaatselijke  

woonwagenkamp

om  

daar  

het  

Evangelie  

te  

brengen  

was  

voor  

hem  

één  

manier  

van  

  

evan-geliseren.  

Juist  

hierdoor

staan  

we  

bij  

de  

wieg  

van  

het  

huidig  

gemengd  

koor  

"Zingend  

Getuigen".  

Want  

bij  

het  

blijde  

Evangelie

als  

gesproken  

woord  

hoort  

immers  

ook  

de  

lofzang  

thuis,  

de  

psalmen  

en  

gezangen.  

En  

om  

aan  

die

wens  

te  

voldoen  

richtte  

ds.  

S.van  

Swoll  

een  

koor  

op  

dat  

toen  

onder  

de  

naam  

van  

“Evangelisatiekoor”

door  

het  

leven  

zou  

gaan.  

Het  

jonge  

koor  

was  

bij  

de  

start  

een  

gemengd  

koor  

en  

telde  

ongeveer  

25

leden.

In   1975   kreeg   het   “Evangelisatiekoor”   in   de   heer Wim   Vredeveld   een   vaste   organist.   Dat   trouw   een woord   is   wat   bij   dit   koor   sterk   aanwezig   is   blijkt   wel uit    het    feit    dat    Wim    Vredeveld    nog    steeds    de organist    ven    het    koor    is.    Om    te    komen    tot    een ‘echte’    naam    voor    het    koor    werden    de    leden verzocht    een    naam    te    bedenken    waaruit    dan    de nieuwe   naam   gekozen   zou   worden.   Uit   de   diverse inzendingen     kwam     de     huidige     naam     "Zingend Getuigen"   te   voorschijn,   ingediend   door   mevrouw   A. Van   't   Veen-Dragt.   Inmiddels   werd   er   door   diverse leden   een   vraagteken   gezet   bij   de   aanduiding   van "evangelisatiekoor".     Men     vond     dat     deze     naam eigenlijk   niet   meer   paste,   nu   er   niet   meer   zo   aan echte    evangelisatie-activiteiten    meegewerkt    werd. Dat   deze   opmerking   terecht   was   blijkt   uit   de   naam die    het    koor    nu    heeft    aangenomen:    Christelijk Gereformeerd     Kerkkoor     "Zingend     Getuigen"     te Kampen.    Het    jaar    1995    was    voor    het    koor    en dirigent   een   gedenkwaardig   jaar.   Immers   het   koor bestond   40   jaar   en      Bert   Kunnen   was   35   jaar   als dirigent    verbonden    met    het    koor.    Deze    jubilea werden   uitbundig   gevierd   met   een   eigen   eerste   cd en   een   jubileumconcert   in   de   eigen   Chr.   Ger.   Kerk. Tijdens    dit    concert    kreeg    hij    door    de    Zwolse burgemeester      een      koninklijke      onderscheiding opgespeld   voor   zijn   grote   inzet   bij   het   promoten   van de muziek.
In   oorlogstijd   ervoor   kiezen   om   als   muziekleraar   door   het   leven   te   gaan,   zijn   voortdurende   trouw   en   inzet   waren   duidelijke   redenen voor      deze   onderscheiding.   De   jubileum-cd   werd   opgenomen   in   de   Buitenkerk   in   de   Buitennieuwstraat   te   Kampen.   Medewerking werden   verleend   door   Jan   Willem   Gunnnk   orgel   en   piano,   Luthine   Postuma-Groen,   sopraan,   Robertjan   de   Wilde   en   Richard   Frans   op trompet   en   koorlid   Gerrit   Kip   als   tenor.   De   titel   van   deze   cd      is   "Ja,   ik   geloof"   en   bevat   16   liederen.   Dit   jubileum   was   tevens   het afscheid   van   Bert   Kunnen   als   dirigent,   met   gevolg   dat   het   bestuur   op   zoek   moest   naar   vervanging.   Die   vond   men   in   de   heer   J. Ritsema   uit   Hasselt   met   een   -op   eigen   verzoek-   tijdelijke   aanstelling.   Vanwege   deze   tijdelijke   aanstelling   zocht   men   verder   naar   een vaste   dirigent.   De   keuze   viel   op      Evert   van   de   Kamp   uit   Genemuiden.   Onder   zijn   leiding   gaf   het   koor   zijn   eerste   officiële   concert   dat     in   1998   in   de   Grote   Kerk   van   Hasselt.   Uit   dit   repertoire   werd   in   1999   de   tweede   cd   van   "Zingend   Getuigen"   gepresenteerd.   Deze   cd kreeg   de   titel   "Koorzang   vanuit   Kampen"   en   medewerking   werd   verleend   door   organist   Harry   Hamer,   Kees   Alers,   fluit      de   eigen koorleden Annemiek Boomsma, sopraan en tenor Gerrit Kip. Op deze cd zingt het koor 20 liederen. Door   het   vertrek   van   Evert   van   de   Kamp   in   2002   kwam   er   weer   een   vacature   die   vervuld   werd   met   de   benoeming   van   Pieter   de   Jong uit Oldemarkt tot dirigent.
De   derde   cd   van   het   koor   is   de   jubileum-cd   "Genade   alleen" bij   het   50-jarig   jubileum   in   2006.   Deze   cd   is   opgenomen   op   10 en   11   maart   2006   in   de   Bovenkerk   te   Kampen   door   De   Bazuin uit   Putten.   Naast   het   jubileum   koor   "Zingend   Getuigen"   uit Kampen     verleenden     hun     medewerking:     de     Chr.     Gem. Zangvereniging    "Tot    Ons    Genoegen"    uit    Nijeveen,    de    Chr. Gem.   Zangvereniging   "De   Lofstem"   uit   Genemuiden   en   een   uit deze   3   koren   samengesteld   mannenkoor.   De   solisten   zijn:   op orgel   Harry   Hamer,   op   vleugel   Johan   Bredewout.      Algehele leiding  dirigent Pieter de Jong. Naast   Harry   Hamer   -vaste   organist   van   het   koor-      begeleidt Gerwin   van   der   Plaats,   musicus   te   Kampen,   al   enkele   jaren   het koor   bij   verschillende   uitvoeringen.   Ook   binnen   de   Christe-lijke Gereformeerde   kerk   van   Kampen   was   Gerwin      als   één   van   de organisten     geen     onbe-kende.     Het     was     dan     ook     niet verwonderlijk   dat   hij   na   het   vertrek   van   dirigent   Pieter   de   Jong als   mogelijke   opvolger   werd   voorgesteld.   Sinds   1   januari   2008 is hij aan het koor  verbonden. “Zingend    Getuigen”    mag    zich,    na    deze    direktiewisselingen, verheugen    in    de    groei    van    het    aantal    koorleden,    dat momenteel   de   70   overschrijdt.   Het   koor   houdt   haar   repetities op   de   dinsdagavond   van   20.00   -   22.00   uur   in   de   kerkzaal   van de    Chr.    Ger.    Kerk    aan    de    Buiten    Nieuwstraat    te    Kampen. Activiteiten   van   “Zingend   Getuigen”   zijn   nog   steeds   het   zingen in   de   tehuizen   in   Kampen   en   omstreken,   de   medewerking      aan kerkdiensten,   het   geven   van   concerten,   kortom   overal   waar het  gevraagd wordt om al zingend te getuigen!

De   

eerste   

dirigent   

vanaf   

de   

oprichting

was  

de  

heer  

Vinke  

die  

het  

koor  

een  

paar

jaar  

onder  

zijn  

hoede  

had.  

Bijzonder  

is

wel   

dat   

er   

nog   

twee   

leden   

van   

het

toenmalige   

koor,   

die   

bij   

de   

oprichting

aanwezig  

waren:  

met  

name  

mevrouw  

Van

't  

Hul-Frijlink  

en  

mevrouw  

Schilder-Hoorn

nog  

  

steeds  

lid  

zijn.  

Na  

de  

heer  

Vinke

kwam  

de  

heer  

Klompenmaker  

als  

dirigent

in   

dienst   

van   

het   

koor.   

In   

deze   

eerste

periode   

van   

vijf   

jaar   

zijn   

nog   

enkele

anderen    

als    

gastdirigent    

    

werk-zaam

geweest.     

Inmiddels     

bleek     

dat     

een

gemengd   

koor   

niet   

meer   

haalbaar   

was

om dat diverse mannen afhaakten.

Ondanks  

deze  

tegenslag  

bleef  

het  

koor  

toch  

bestaan  

maar  

ging  

het  

verder  

als  

dameskoor

en  

bleef  

het  

actief  

bij  

het  

zingen  

in  

het  

woonwagenkamp  

en  

onder  

een  

lantaarnpaal  

op  

de

hoek  

van  

een  

straat  

  

om  

zo  

mee  

te  

werken  

aan  

de  

verspreiding  

van  

Gods  

woord  

in  

het

kerkelijk Kampen van toen.

In  

1960,  

dus  

vijf  

jaar  

na  

de  

oprichting,  

kwam  

de  

heer  

Bert  

Kunnen  

als  

dirigent  

naar

Kampen.  

Deze  

Bert  

Kunnen  

was  

muziekleraar  

in  

Zwolle  

en  

was  

als  

dirigent  

ook  

al  

actief  

bij

het  

Zwolse  

Chr.  

Ger.  

gemengd  

koor  

"de  

Roepstem".  

Hierdoor  

ontstond  

in  

later  

  

samen-

werking  

in  

de  

vorm  

van  

optreden  

met  

het  

Kamper  

koor.  

Aan  

dirigent  

Kunnen  

heeft  

het  

koor

veel  

te  

danken.  

De  

trouw  

om  

zijn  

werk  

goed  

uit  

te  

voeren,  

mag  

eruit  

blijken  

dat  

  

hij  

zijn  

35

jarig  

jubileum  

als  

dirigent  

van  

het  

Evangelisatie  

koor  

mocht  

beleven.  

In  

november  

1966

nam  

de  

Chr.  

Ger.  

Kerk  

te  

Kampen  

haar  

nieuwe  

kerkgebouw  

in  

gebruik.  

Dat  

maakte  

een

einde  

aan  

de  

gast-vrijheid  

van  

mevrouw  

Stoel  

uit  

de  

Hofstraat.  

Tijdens  

de  

kerkbouw  

gingen

namelijk  

de  

repetities  

verder  

in  

de  

Helenius  

de  

Cock-school.  

Om  

toch  

de  

droge  

kelen  

wat  

te

smeren  

werden  

de  

koffie/thee  

en  

de  

kopjes  

bij  

dit  

koorlid  

opgehaald  

die  

dit  

in  

deze  

periode

netjes  

verzorgde.  

Het  

koor  

was  

toen  

nog  

steeds  

een  

dameskoor  

maar  

de  

inspiratie  

van  

een

nieuw  

kerkgebouw  

voedde  

het  

verlangen  

naar  

van  

een  

gemengd  

koor.  

En  

inderdaad;  

in

1968  

vond  

men  

5  

mannen  

bereid  

om  

lid  

te  

worden  

van  

het  

koor.  

Twee  

bassen  

en  

drie

tenoren.  

  

Sinds  

die  

tijd  

is  

het  

een  

gemengd  

koor  

gebleven.  

Een  

man  

die  

toen  

daar  

bij

aanwezig  

was,  

de  

heer  

H.  

de  

Lange,  

is  

nog  

steeds  

lid  

van  

dit  

koor  

.  

Repetities  

vonden  

toen

plaats  

in  

de  

grote  

zaal  

van  

de  

Chr.  

Ger.  

Kerk.  

Geoefend  

werd  

in  

het  

zingen  

bij  

een

harmonium,  

terwijl  

de  

vrouwen,  

wanneer  

zij  

niet  

hoefden  

te  

zingen,  

druk  

doende  

waren

met  

het  

maken  

van  

brei  

-  

en  

haakwerkjes.  

Met  

deze  

extra  

activiteiten  

ging  

veel  

tijd

verloren,  

menigmaal  

tot  

ergernis  

van  

dirigent  

Kunnen.  

Desondanks  

bleef  

hij  

het  

koor  

trouw.

Het koor groeide uit tot zo’n 35 á 40 leden.

Inmiddels  

was  

ds.  

Van  

Swoll  

uit  

Kampen  

vertrokken,  

na  

hem  

kwamen  

ds.  

Carlier  

en  

ds.  

J.J.

de  

Jonge.  

Deze  

ds.  

De  

Jonge  

had  

een  

andere  

bestemming  

voor  

het  

koor  

als  

invulling  

de

"Diensten  

Met  

Belangstellenden".  

Dat  

betekende  

voor  

het  

koor  

het  

einde  

van  

optredens  

op

straathoeken  

en  

ging  

  

vaker  

optreden  

in  

de  

gasthuizen  

-nu  

verzorgingstehuizen-  

als  

de

Vijverhof,  

de  

Amandelboom,  

Myosotis  

en  

het  

Stadsziekenhuis.  

Ook  

tijdens  

hun  

jaarlijkse

bustocht  

werd  

soms  

op  

verzoek  

van  

het  

personeel  

van  

het  

restaurant  

,  

waar  

het  

diner  

werd

genuttigd,  

wel  

eens  

spontaan  

een  

lied  

aaange-heven.  

Deze  

bustochten  

werden  

altijd  

goed

georganiseerd  

door  

het  

koorlid  

mevrouw  

E.van  

den  

Berg  

met  

haar  

zuster  

mevrouw  

D.  

Van

den  

Berg,  

die  

vanwege  

haar  

verjaardag  

omstreeks  

die  

tijd  

altijd  

de  

leden  

van  

het  

koor  

op

een traktatie voorzag.